Info Panel
You are here:   Home  /  Галерија „Јустина и Родољуб Анастасов“ / Gallery „ Justina and Rodoljub Anasov“

Галерија „Јустина и Родољуб Анастасов“ / Gallery „ Justina and Rodoljub Anasov“

Во 2011 година, Родољуб Анастасов отстапи 400тини дела на Музејот на град Скопје.  Овој патриотски гест претставува подарок за својата нација, вредно сликарско наследство, за кое градот се обврза да се грижи и залага преку континуирани презентации во форма на изложби во Скопје, низ републиката и регионот.

За таа намена во просториите на музејот е отворена галеријата „Јустина и Родољуб Анастасов“, која можете да ја посетите секој ден во склоп на работното време на институцијата.

* * *

In 2011, Rodoljub Anastasov gave  400 works to the Museum of the City of Skopje. This patriotic gesture is a gift for the nation, a valuable painting heritage, which for the city has committed itself to care and promote it through continuous presentations in the form of exhibitions in Skopje, through the republic and the region.

For this purpose, the gallery “Justina and Rodoljub Anastasov” is open in the premises of the museum, which you can visit every day within the institution’s working hours.